Varaston vuokrausehdot

Mikäli näissä ehdoissa ei muuta mainita, noudatetaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.

1. Varaston kunto

Varasto vuokrataan siinä kunnossa kuin se on sopimuksen tekohetkellä. Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä varastoon rakenteellisia muutostöitä. Mahdollisesti varastotilassa käytettävien hyllyjen on oltava lattialla vapaasti seisovia. Varastojen seiniin, oviin tai muihin rakenteisiin ei saa tehdä muutoksia, eikä kiinnittää ruuvaamalla tai liimalla mitään ilman vuokranantajan suostumusta. 

Vuokrauksen päättyessä varasto luovutetaan vuokranantajalle siinä kunnossa kuin se sopimuksen alkaessa oli.

2. Varaston käyttö

2.1. Vuokralaiset velvollisuudet ja vastuut

2.1.1 Varaston käyttö

Vuokralainen vastaa siitä että tavarat ovat vuokratussa varastossa, eikä niitä ole yleisissä tiloissa tai piha-alueella. Vuokralainen vastaa itse tarvitsemastaan näkö-, pöly- ym. suojauksesta.

Vuokralainen vastaa omista jätteistään ja niiden poistamisesta varastotiloista, käytäviltä ja piha-alueilta. Mikäli vuokralaisen toiminta aiheuttaa vuokranantajalle ylimääräisiä kustannuksia, laskutetaan kulut vuokralaiselta täysimääräisenä lisättynä 50 €:n käsittelymaksulla.

Vuokralainen vastaa siitä, ettei käytä varastoa sellaisten tuotteiden tai tavaroiden säilytykseen, jotka ovat kiellettyjä tai voivat aiheuttaa haittaa varastotilalle tai tilassa oleville henkilöille kuten:

  • räjähteitä, nalleja tai sytyttimiä
  • aseita tai patruunoita
  • itsestään syttyviä, ympäristölle ja terveydelle vaarallisia tai haittaa aiheuttavia aineita esim. polttoaineita, liuottimia, torjunta-aineita tai kaasuja
  • lämpötilan vaihteluille herkkiä tavaroita tai aineita
  • elintarvikkeita tai lääkkeitä
  • eloperäisiä aineita, eläimiä tai kasveja
  • laittomia aineita tai esineitä

Jos vuokranantaja arvioi säilytetyn tavaran voivan olla haitaksi kiinteistölle tai ihmisille, on vuokralainen velvollinen poistamaan kyseisen tavaran vuokraamastaan tilasta välittömästi.

Lisäksi kiellettyä on:

  • varastossa yöpyminen
  • tupakointi sisätiloissa
  • auton tyhjäkäynti lastausalueella

2.1.2. Varaston kunto ja muutokset

Varasto vuokrataan siinä kunnossa, kuin se on sopimuksen tekohetkellä. Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä varastoon rakenteellisia muutostöitä. Mahdollisesti käytettävien hyllyjen on oltava lattialla vapaasti seisovia. Varastojen seiniin, oviin tai muihin rakenteisiin ei saa tehdä muutoksia, eikä kiinnittää ruuvaamalla tai liimalla mitään ilman vuokranantajan suostumusta. Vuokrauksen päättyessä varasto luovutetaan vuokranantajalle siinä kunnossa kuin se sopimuksen alkaessa oli. 

Mikäli vuokralainen aiheuttaa toiminnallaan tai hänen varastoimansa tavarat aiheuttavat vahinkoa vuokranantajalle, kiinteistölle, muille vuokralaisille tai heidän tavaroilleen, vastaa vuokralainen kaikista vahingoista suoraan vahinkoa kärsineelle. 

2.1.3. Turvallisuus ja vakuutukset

Vuokralainen vastaa säilyttämiensä tavaroiden vakuutuksesta itse ja tulee itse omalla kustannuksellaan hankkia asianmukainen vakuutus varastoitaville tavaroilleen. Mikäli vuokralainen ei ole vakuuttanut vuokratilassa säilytettävää irtaimistoa riittävästi, niin vahingon sattuessa vuokralainen vastaa tavaroiden vahingoittumisesta ja häviämisestä itse.

Vuokralainen on myös vastuussa varastotiloissa mukanaan tulevista henkilöistä ja heidän mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Mikäli vuokralainen aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, vastaa hän siitä aiheutuvista kuluista.

Vuokralainen vastaa itse siitä, että poistuessaan hänen käyttämänsä varastotila on lukittu. Vuokralaisen vastuulla on myös varmistaa muiden ovien ja porttien sulkemisesta ja lukitseminen, mikäli henkilökunta ei ole paikalla.

Vuokralaisen tulee ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle, mikäli hänen kulkuoikeutensa on päätynyt ulkopuolisen haltuun.

2.2. Vuokranantajan velvollisuudet, vastuut ja oikeudet

Vuokranantaja vastaa rakennuksen ja vuokratilojen lämmityksestä, sähkölaskusta, hälytysjärjestelmistä sekä yleisestä toimivuudesta. 

Vuokranantajalla on oikeus poistaa varaston ympäristöstä löytyvät tavarat ja ne voidaan palauttaa omistajalleen korvausta vastaan. Vuokranantajalla on oikeus periä alueelle jätettyjen tavaroiden siivoamisesta ja tuhoamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti hinnaston mukaisesti. Vuokranantaja pidättää oikeuden myös myydä omissa nimissään alueelle jätetyt tavarat yhden kuukauden jälkeen vuokrasuhteen päättymisestä.

2.2.1. Turvallisuus ja vakuutukset

Vuokranantaja vastaa ainoastaan kiinteistön vakuuttamisesta, vakuutus ei sisällä vuokralaisen irtaimisto- tai vastuuvakuutusta. Vuokranantaja ei missään tapauksessa vastaa vuokralaisen tavaroiden rikkoontumisesta, likaantumisesta tai mistään muustakaan vahingoittumisesta, joka ei johdu vuokranantajan omasta tuottamuksesta.

Mikäli vuokranantaja epäilee, että vuokralaisen kulkuoikeus on joutunut ulkopuolisen haltuun on vuokranantajalla oikeus estää kulkuoikeuden käyttö niin kauaksi aikaa kunnes asia varmistetaan vuokralaisen kanssa.

2.2.2. Varastotilan huolto- ja muutostyöt

Vuokranantaja pidättää oikeuden tehdä muutostöitä kiinteistössä siten, että vuokralaiselle ei aiheudu haittaa. Vuokranantajalla on oikeus yhden (1) kuukauden varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi samankokoinen tai suurempi varastotila varastoalueella. Varastoalue voidaan myös sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan erikseen ilmoittamina aikoina.

3. Vuokrasopimus

Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Vuokranantajalla on oikeus periä myös kolmen (3) kuukauden vuokratakuu. Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin, eikä allekirjoittajalla ole valtuuksia sopimuksen tekoon, vuokranantajalla on oikeus pitää sopimuksen allekirjoittajaa sopimusosapuolena.

Mikäli vuokrasopimus on arvonlisäverollinen, vuokralainen sitoutuu käyttämään vuokraamaansa tilaa vain arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan käyttötarkoitukseen. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu tulee siitä ilmoittaa aina vuokranantajalle. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle koituvat vahingot ja välittömät ja välilliset kustannukset viivästysseuraamuksineen, jotka aiheutuvat siitä, että vuokralainen käyttää vuokraamaansa tilaa muuhun kuin arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan käyttötarkoitukseen.

3.1. Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen sopimus alkaa ja päättyy tehdyn mukaisesti ilman irtisanomista. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston ja palauttaa avaimet vuokranantajalle viimeistään vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

3.2. Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella viidentoista (15) vuorokauden irtisanomisajalla. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston ja palauttaa avaimet vuokranantajalle viimeistään vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

3.3. Vuokrasopimuksen voimaantulo

Vuokrasopimus voi alkaa minä päivänä tahansa ja vuokrasopimus tulee voimaan sopimuksessa sovittuna päivänä. Vuokrasopimuksen voimaantullessa vuokralainen hyväksyy nämä vuokrausehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. 

3.4. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle.

3.5. Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokrasopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti joko kirjeitse tai sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla viestisovelluksella tehty irtisanominen ei ole pätevä. Vuokranantaja vahvistaa vuokranantajalle erikseen vastaanottaneensa irtisanomisen.

Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta.

3.5.1. Vuokrasopimuksen päättyminen

Vuokrasopimus päättyy irtisanomisen johdosta. Vuokranantajalla on myös oikeus purkaa vuokrasopimus päättymään välittömästi, mikäli vuokralainen ei ole suorittanut vuokraa sopimuksen mukaisesti.

3.5.2. Vuokratakuun palautus

Vuokratakuu palautetaan irtisanomisajan jälkeen kahden viikon kuluessa, kun vuokratila on todettu tyhjennetyksi ja siivotuksi. Vuokranantajalla on oikeus kuitata myös avoimia saataviaan vuokratakuusta. Palautuksen edellytyksenä on, että vuokralainen on ilmoittanut tilinumeronsa vuokranantajalle.

3.6. Vuokran maksu

Vuokralaiselle aktivoidaan käyttöoikeus kun vuokralainen on maksanut ensimmäisen kuukauden vuokran ja mahdollisen vuokratakuun. Vuokra maksetaan ennakkoon kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille. 

Vuokranantajalla on oikeus muuttaa vuokran määrää ilmoittamalla vuokralaiselle vähintään 30 päivää aikaisemmin. 

Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus periä huomautusmaksu sekä kulloinkin perintälain sallima viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus sulkea asiakkaan kulkuoikeus, purkaa vuokrasopimus päättymään välittömästi ja pidättää kaikki vuokralaisen tilassa säilyttämät tavarat.

3.7. Vuokranantajan realisointioikeus

Mikäli vuokraa ei ole maksettu kahden (2) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus ottaa haltuunsa vuokralaisen tilassa säilyttämä omaisuus ja realisoida se parhaaksi katsomallaan tavalla ilman tuomioistuimen antamaa tuomiota. 

Realisoinnista saatavia tuloja voidaan käyttää asiakkaan kyseisen sopimuksen erääntyneisiin maksuihin, sekä kaikkiin realisoinnista aiheutuviin kuluihin. Mahdollisen ylijäävän osan vuokranantaja voi tilittää vuokralaiselle erillisestä pyynnöstä. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja todistettavasti viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa realisoinnista. Mikäli pyyntöä ei ole esitetty ajoissa menettää vuokralainen oikeutensa ylijäävän osaan. 

Vuokralainen vastaa vuokrasta aina realisointihetkeen asti ja vuokralaisen säilyttämät tavarat toimivat vuokranantajan saatavien vakuutena. Jos realisoinnista saatavat tulot eivät riitä vuokrarästien ja kulujen kattamiseen on vuokranantajalla oikeus laittaa alijäämä perintäyhtiön perittäväksi. Realisointihinnat ovat yleensä alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät kauppahinnat, eikä vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin tai muihin sopimusrikkomuksiin.

4. Ilmoitusvelvollisuudet

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle muutokset laskutustiedoissaan. Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa siitä välittömästä ja välillisestä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisistä yhteystiedoista.

5. Ylivoimainen este (force majeure)

Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian, luonnonmullistuksen tai muun poikkeustila aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä.

6. Sopimusrikkomukset

Mikäli vuokralainen rikkoo näitä sopimusehtoja on vuokranantajalla oikeus toteuttaa näissä ehdoissa todetut toimet varmistaakseen varaston turvallisuuden sekä suojatakseen saatavansa.

Jos vuokrasopimus purkautuu vuokralaisen sopimusrikkomuksen perusteella, vuokranantajalla on oikeus päättää ja purkaa vuokralaisen kaikki sopimukset riippumatta siitä, mihin yksittäiseen tilaan sopimusrikkomus liittyy.

7. Oikeudet muutoksiin

Vuokranantaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia käyttöehtoihin. Mikäli vuokralainen ei hyväksy uusia ehtoja on hänellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään sopimusehtojen mukaisesti.Päivitetty 1.10.2021

Tällä sivustolla käytetään evästeitä.